Arenamed Rehabilitacja Medyczna Sp. z o.o.

Regulamin szkoleń/ kursów

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne zasady organizacji szkoleń oraz udziału w szkoleniach, obowiązki organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń.

2. Szkolenia, w oparciu o Regulamin, organizuje Arenamed Rehabilitacja Medyczna Sp. z o.o. ul. F.M.Lanciego 19 lok 127; 02-792 Warszawa NIP: 951-251-51-14, REGON: 388327565, KRS 0000879368 tel. ±48 22 240 13 13  zwana (dalej „Organizator”).

3. Wszelkie odniesienia w Regulaminie do “Strony Organizatora” dotyczą adresu strony internetowej www.rehadent.pl należącej do Organizatora.

4. „Uczestnik” w rozumieniu Regulaminu to osoba, która poprawnie zapisała się na kurs wraz z opłaceniem wpisowego. “Instruktor” w rozumieniu Regulaminu to osoba zatrudniona przez Organizatora i prowadząca kurs w jego imieniu. „Szkolenie” [ew. w liczbie mnogiej „Szkolenia”] w rozumieniu Regulaminu odnosi się do szkoleń, kursów, wykładów, prelekcji, warsztatów organizowanych lub oferowanych przez Organizatora.

§ 2

Warunki zgłoszenia na szkolenie

1. Informacje o Szkoleniach publikowane są w Internecie na stronie Organizatora, rozsyłane są na adresy z własnej bazy danych Organizatora oraz indywidualnie na prośbę osób zainteresowanych.

2. Zgłoszenia zamiaru udziału w Szkoleniach można dokonywać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie Organizatora.

3. Przekazanie Organizatorowi wypełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację programu Szkolenia, ceny Szkolenia, jak również warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.

4. W przypadku otrzymania przez Organizatora większej liczby zgłoszeń niż miejsc przewidzianych na danym Szkoleniu, o zakwalifikowaniu Uczestnika do udziału w Szkoleniu oraz zawarciu umowy decyduje kolejność otrzymania zgłoszeń przez Organizatora oraz terminowe uiszczenie opłaty za Szkolenie. Informacja o braku wolnych miejsc na dane Szkolenie przekazywana jest drogą mailową, telefonicznie lub za pośrednictwem Strony Organizatora. Uiszczenie opłaty nie gwarantuje zakwalifikowania Uczestnika do udziału w danym szkoleniu w przypadku mniejszej liczby miejsc niż zgłoszeń [decyduje kolejność zgłoszeń]. W przypadku braku zakwalifikowania Uczestnika [który uiścił opłatę lub zaliczkę na poczet opłaty] do udziału w danym Szkoleniu, wniesiona przez Uczestnika kwota zostanie zwrócona przelewem zwrotnym w terminie 14 dni od ustalenia listy Uczestników.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Uczestnika przy dokonywaniu zgłoszenia nieprawidłowych lub niepełnych danych.

§3

Płatności 

1. Szkolenia przeprowadzane przez Organizatora są odpłatne.

2. Uczestnik szkolenia uiszcza opłatę za Szkolenie za pomocą systemu Przelewy24.

3. Wysokość opłat za uczestnictwo w Szkoleniach jest każdorazowo określana w ogłoszeniach o Szkoleniach i obejmuje (jeżeli w ogłoszeniu nie zaznaczono inaczej), udział w Szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

4. Płatność za kurs należy wnieść w ciągu 3 dni od daty otrzymania e-maila z danymi do przelewu. W przypadku nie uiszczenia opłaty w tym terminie przyjmuje się, że Uczestnik anulował uczestnictwo w Szkoleniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na inne terminy wniesienia opłaty.

5. Nie jest dopuszczalne dokonanie opłaty za Szkolenie gotówką w dniu odbywania kursu.

6. Całkowite koszty uczestnictwa w Szkoleniu, w tym zwłaszcza koszty noclegów, wyżywienia, dojazdu na szkolenie i opłat parkingowych ponosi Uczestnik.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24

§4

Obowiązki Organizatora

1. Organizator zapewnia Uczestnikom odpowiednie warunki odbywania Szkolenia, zgodne z przepisami prawa.

2. Organizator zapewnia, aby przebieg Szkolenia był zgodny z wcześniej opublikowanym programem.

3. Organizator odpowiada za odpowiednio wysoki poziom merytoryczny Szkolenia oraz za realizację Szkolenia przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami.

4. Po zakończeniu Szkolenia Organizator wystawia każdemu Uczestnikowi certyfikat o odbyciu szkolenia. Certyfikat wystawiany jest w języku polskim. Dane na certyfikacie (imię, nazwisko, data urodzenia) wpisywane są na podstawie informacji przekazanych w formularzu zgłoszeniowym. Jeśli od momentu zgłoszenia na Szkolenie (wypełnienia formularza) nastąpiły zmiany w danych osobowych Uczestnika (np. zmiana nazwiska),Uczestnik zobowiązany jest dokonać stosownych aktualizacji drogą mailową na adres: szkolenia@rehadent.pl na minimum 7 dni przed datą rozpoczęcia Szkolenia.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wystawiony certyfikat, w sytuacji gdy Uczestnik zawarł błędne dane w formularzu i nie dokonał ich sprostowania w w/w terminie. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest 100% frekwencja Uczestnika na zajęciach oraz pozytywna opinia prowadzącego dane Szkolenie na temat zaangażowania i umiejętności pozyskanych przez Uczestnika w trakcie Szkolenia. W przypadku braku  któregoś z w/w warunków otrzymania certyfikatu  Uczestnik, w celu zyskania certyfikatu, zobowiązany jest uzupełnić  te braki np. poprzez uczestnictwo w określonym bloku tematycznym Szkolenia przy następnej edycji. Szczegóły warunków uzupełnienia braków celem uzyskania przez Uczestnika certyfikatu ustala Organizator w porozumieniu z instruktorem prowadzącym szkolenie.

§ 4 a.

Prawa i obowiązki Instruktora

Do obowiązków Instruktora należy:

  • rzetelne prowadzenie zajęć wg ustalonego planu ramowego
  • dbanie o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego
  • odpowiadanie na pytania Uczestników i pomoc w trudnościach w zakresie realizowanych zagadnień planu ramowego kursu

Instruktor ma prawo :

  • wyproszenie z sali osób, które zakłócają porządek lub uniemożliwiają prowadzenie szkolenia
  • przerwania zajęć w przypadku, gdy ich prowadzenie będzie niemożliwe bądź utrudnione, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Uczestników

§ 5

Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Uczestników 

1. Uczestnik ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia w ramach Szkolenia i otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w Szkoleniu.

2. Uczestnik ma prawo do zgłaszania uwag i reklamacji związanych m. in. z poziomem kształcenia, komunikatywnością Instruktora, niedociągnięciami organizacyjnymi, niezgodnością Szkolenia z programem itd. (patrz §9).

3. Uczestnik ma prawo do rezygnacji ze Szkolenia (patrz §9).

4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, utrzymywania należytej kultury osobistej i poszanowania porządku oraz dyscypliny Szkolenia, pod rygorem wykluczenia z udziału w Szkoleniu bez prawa do zwrotu uiszczonej opłaty, po uprzednim bezskutecznym upomnieniu.

5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie miejsca odbywania się Szkolenia oraz uszkodzenia sprzętu wykorzystywanego w części praktycznej Szkolenia w wyniku używania go w sposób niezgodny z instrukcją lub wskazówkami Instruktora.

6. Uczestnik nie ma prawa rejestrowania przebiegu szkolenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.

§ 6

Organizacja Szkoleń

1. W szkoleniach mogą uczestniczyć logopedzi, fizjoterapeuci, jak również studenci wyżej wymienionych kierunków.

2. Szkolenie może być prowadzone w formie wykładu teoretycznego, wykładu i pokazu, wykładu i warsztatu praktycznego oraz innych zajęć o charakterze dydaktycznym.

3. Godzina zajęć Szkolenia trwa 45minut.

4. Organizator zapewnia Uczestnikom materiały dydaktyczne, które stają się własnością Uczestników po zakończeniu Szkolenia (chyba że w programie danego Szkolenia przewidziano inaczej).

5. Szkolenia prowadzone są przez Instruktorów o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach. Informacje o Instruktorach każdorazowo znajdują się na Stronie Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Instruktora, gwarantując jednocześnie taki sam poziom merytoryczny nowego Instruktora.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych zmian w programach Szkoleń w czasie ich trwania.

7.Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania Szkolenia lub jego dowolnej części za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.

8. Zdjęcia publikowanie będą na Stronie Organizatora oraz portalach społecznościowych.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub miejsca Szkolenia. W takiej sytuacji, wszyscy Uczestnicy kursu zostaną poinformowani o zmianie drogą mailową lub telefoniczną. Każdy Uczestnik ma prawo wycofać się z kursu, a Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% uiszczonej opłaty w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania oświadczenia Uczestnika o wycofaniu się ze Szkolenia.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Szkolenia, w przypadku, gdy liczba Uczestników, którzy zadeklarowali udział w Szkoleniu i wnieśli opłaty jest mniejsza niż minimalna liczba uczestników wskazana do udziału w Szkoleniu . W takiej sytuacji Organizator zobowiązuje się do zwrotu Uczestnikom 100% uiszczonej opłat w terminie 14 dni, licząc od dnia podania informacji o odwołaniu Szkolenia.

11. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu z ważnych przyczyn (np. choroba Instruktora). W takiej sytuacji Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia Szkolenia w nowym terminie, bez pobierania od Uczestników żadnych dodatkowych opłat, a Uczestnicy mają prawo wycofać się ze Szkolenia i otrzymać zwrot 100% uiszczonej opłaty. W takiej sytuacji zwrotu opłaty nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania oświadczenia Uczestnika o wycofaniu się ze Szkolenia.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Szkolenia, jeżeli nastąpiło ono z przyczyn niezależnych od Organizatora takich jak np. działania i decyzje organów administracji państwowej i lokalnej, strajki, działania wojenne, działania siły wyższej, na które Organizator nie ma wpływu.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zniszczone, zgubione lub skradzione w trakcie trwania Szkolenia.

§ 7

Własność intelektualna

1. Treść Szkolenia oraz materiały przekazane Uczestnikom w trakcie Szkolenia stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) i jako takowe podlegają ochronie prawnej.

2. Zabrania się wykorzystywania materiałów uzyskanych przez Uczestników w trakcie Szkolenia (w tym materiałów udostępnionych na Stronie Organizatora i Facebooku) od Organizatora lub Instruktora do celów komercyjnych, w szczególności do prowadzenia innych kursów lub szkoleń. Niezastosowanie się do zakazu będzie skutkować nałożeniem na Uczestnika kary finansowej w wysokości 100000 zł. Organizatorowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń finansowych przewyższających w/w kwotę w sytuacji gdy w/w kwota nie pokrywa sumy poniesionych strat.

§ 8

Dane osobowe i prywatność

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu:

– wysłania przez uczestnika zgłoszenia na Szkolenie

– zawarcia i zrealizowania umowy szkoleniowej, w tym wystawienia faktury oraz certyfikatu odbycia Szkolenia

– realizacji prawnie uzasadnionego celu administratora jakim jest mi.in dochodzenie wierzytelności i zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami

– analityki biznesowej

4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pozostałe kwestie wynikających z art. 13 RODO znajdują się w Polityce prywatności na Stronie Organizatora.

§ 9

Rezygnacja ze szkoleń i postępowanie reklamacyjne

1. Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji ze Szkolenia.

2. Informację o odwołaniu uczestnictwa w Szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem Szkolenia. Informację należy przekazać mailowo na adres szkolenia@rehadent.pl W takim przypadku, Uczestnikowi zostanie zwrócone 100% uiszczonej opłaty (pełny zwrot opłaty).

W przypadku odwołania uczestnictwa:

– na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem Szkolenia Organizator zobowiązuje się do zwrotu dokonanej wpłaty (na warunkach opisanych poniżej, w zależności od terminu odwołania uczestnictwa) potrącając 50 zł brutto jako opłatę rejestracyjną.

– w okresie między 29 a 18 dniem przed terminem Szkolenia, Organizator zobowiązuje się do zwrotu 80 % wpłaconej kwoty

– w okresie między 17 a 8 dniem przed terminem Szkolenia, Organizator zobowiązuje się do zwrotu 50 % wpłaconej kwoty

– rezygnacja (odwołanie uczestnictwa w Szkoleniu) mniej niż 8  dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy.

3. Organizator dokonuje zwrotu opłaty w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania oświadczenia w przedmiocie odwołania uczestnictwa w kursie, zwrotnie przelewem na rachunek bankowy Uczestnika.

4. Organizator wyraża zgodę na zastępstwo Uczestnika przez inną osobę, spełniającą wymogi uczestnictwa w Szkoleniu. W takim przypadku pieniądze wpłacone przechodzą na poczet zastępującego, a Organizator nie rości sobie żadnych praw do odszkodowania.

5. W sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo Uczestnika w Szkoleniu z przyczyn losowych,  (ciężka choroba, wypadek lub inne zdarzenie losowe),w terminie nie późniejszym niż  14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia lub już w czasie jego trwania, Uczestnik jest zobowiązany do przysłania pisemnej rezygnacji ze Szkolenia, z właściwym uzasadnieniem na adres Organizatora szkolenia@rehadent.pl. Tego typu przypadki rozpatrywane są każdorazowo indywidualnie. Na rozpatrzenie rezygnacji Organizator ma 21 dni od daty otrzymania rezygnacji.

6. Uczestnicy mają prawo do składania reklamacji związanych m. in. z poziomem kształcenia, komunikatywnością wykładowcy, niedociągnięciami organizacyjnymi, niezgodnością Szkolenia z programem itd.

7. Wszelkie uwagi oraz reklamacje należy składać listownie na adres siedziby Organizatora lub drogą mailową na adres szkolenia@rehadent.pl w terminie 14 dni od zakończenia Szkolenia. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni licząc od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji telefonicznie lub drogą mailową.

8. Uczestnicy Szkoleń mogą przesyłać w sposób wskazany powyżej recenzje Szkolenia, opinie (pozytywne i krytyczne), a także propozycje zmiany w programach Szkoleń, tematy nowych Szkoleń, propozycje usprawnień organizacyjnych itd. Wszystkie tego typu sugestie zostaną rozpatrzone przez Organizatora z należytą starannością.

Scroll to Top