Polityka prywatności określa zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych obowiązujące na stronie rehadent.pl – zwany dalej Serwisem.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Celprzetwarzania:Podstawa prawna oraz okresprzechowywania danych:
Prawnie uzasadniony interes(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeśli występuje:
Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy
z klientem lub kontrahentem.
art. 6 ust. 1 lit. B (dot. klientów); art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dot. osób współpracujących z nami w imieniu klienta /kontrahenta).Potrzeba kontaktu z pracownikami /współpracownikami klientów i kontrahentów w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji.
Rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacji.art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO Przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji.Potrzeba kontaktu z pracownikami /współpracownikami klientów w związku z rozpatrywaniem skarg, wniosków i reklamacji.
Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń.art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez czas do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Przetwarzanie danych klientów lub kontrahentów i ich pracowników /współpracowników w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń.
Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej.art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez czas do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego). 
Prowadzenie statystykart. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez czas prowadzenia innej, wskazanej w niniejszej tabeli operacji przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłącznie do celów statystycznych.Usprawnienie prowadzonej działalności dzięki wnioskom wyciągniętym na podstawie działań statystycznych.
Prowadzenie działań marketingowych (w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).art. 6 ust. 1 lit. f RODO W przypadku prowadzenia marketingu z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu e-mail administrator uzyska zgodę na kanał komunikacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawą – Prawo telekomunikacyjne. Do czasu wniesienia sprzeciwu, czyli okazania nam w dowolny sposób, że nie chcesz pozostawać z nami w kontakcie ani otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń.Prowadzenie działań marketingowych promujących produkty i usługi.
Przetwarzanie danych w ramach profilu Administratora na portalu społecznościowym Facebook.art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dane są współadministrowane przez Administratora i portal Facebook. Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.Prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portal Facebook, w tym komunikator Messenger, oraz prowadzenie innych działań marketingowych.
Przetwarzanie plików cookies.art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dane będą przetwarzane przez okresy wskazane w Polityce plików cookies poniżej, lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie przez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.Dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, w tym w celach marketingowych, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych.
Obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową,art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń stron umowyWystępowanie w ewentualnych sporach pomiędzy Klientem a Administratorem, udział w sporach sądowych, administracyjnych, gospodarczych,

Odbiorcy danych

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność ich podania

Podanie danych osobowych

Przekazywanie danych do państw trzecich

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Data dokumentu: 30.09.2022

Scroll to Top