KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Arenamed Rehabilitacja Medyczna Sp. z o.o.ul. Pileckiego 122; 02-781 Warszawa NIP: 9512515114; adres e-mail do kontaktu: kontakt@arenamed.pl , tel.: 22 240 13 13, zwana dalej „Administratorem”. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – komunikacja z użytkownikami strony). 

3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności administrator systemów informatycznych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. 

4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 

c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

6. Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości. Podanie innych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość 

przesłania wiadomości. 

Scroll to Top