LUB

UMÓW WIZYTĘ

Rehabilitacja
 1. pl
 2. en
 3. uk
Rehabilitacja

Poniedziałek - piątek:
10:00 - 20:00

Rehabilitacja
Rehabilitacja
Rehadent Instagram
Rehabilitacja

WARSZAWA
ul. Lanciego 19 lok.127

Odbiorcy danych

 1. W związku z prowadzoną działalnością Administrator będzie ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

  1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

  2. dostawcy systemu do fakturowania

  3. kancelarii prawnej, w tym adwokatom i radcom prawnym, współpracującym z Administratorem w zakresie usług konsultingowych, obsługi prawnej,

  4. hostingodawcy

  5. dostawca platformy CRM, system mailingowy.

  6. Dostawca platformy do zarządzania placówkami medycznymi. W tym wypadku, Twoje rozmowy telefoniczne z Administratorem, będą nagrywane, zgodnie z informacją, jaką przekazaliśmy Ci na początku rozmowy. Dane te będą przechowywane przez okres 6 miesięcy.

  7. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie,w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagającym naszą działalność, w tym firmie Microsoft, Google, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami,

  8. bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność ich podania

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,

  3. usunięcia swoich danych,

  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych,

  5. przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 2. Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy art. 12–23 RODO.

 3. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w Serwisie ograniczone jest wyłącznie do danych niezbędnych do realizacji usług w Serwisie. Dane osobowe gromadzone przez Administratora służą realizacji zobowiązań wobec Usługobiorców.

 

Podanie danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 2. Podanie określonych danych jest niezbędne do pełnego korzystania przez Ciebie z usług świadczonych przez Administratora. Oznacza to, że jeśli chcesz skorzystać z oferowanych przez nas usług musisz podać swoje dane osobowe.

 3. W każdej chwili możesz zrezygnować z korzystania z jakiejkolwiek usługi świadczonej przez Administratora.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

 1. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych, które są oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od administratora – jego dane kontaktowe podano wyżej. Zastosowany przez administratora sposób zabezpieczenia Twoich danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się, w jakich w miejscach są udostępniane.

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

 1. Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych usług mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:

  1. na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane;

  2. jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych nie zspeudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies

  3. Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim.

 

 

Data dokumentu: 30.09.2022

Rehadent

Prawa Pacjenta - zobacz/pobierz PDF

Polityka Prywatności Rehadent - zobacz/pobierz PDF

Karta Praw Pacjenta - zobacz/pobierz PDF

Polityka Prywatności Rehadent

Karta Praw Pacjenta

LUB

Rehadent

UMÓW WIZYTĘ

Rehabilitacja
Wirtualny spacer po Rehadent

Wirtualny spacer po Rehadent - zobacz

Rehadent adres

KONTO - PKO BP Nr 65 1020 1042 0000 8102 0367 3142

WARSZAWA ul. Lanciego 19 lok. 127

Poniedziałek - piątek: 10:00 - 20:00

Godziny pracy
Rehadent numer telefonu
Rehadent

Polityka Prywatności

Polityka prywatności określa zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych obowiązujące na stronie rehadent.pl – zwany dalej Serwisem.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest : Arenamed Rehabilitacja Medyczna Sp. z o.o. Warszawa ul. F.M.Lanciego 19/127. NIP: 9512515114 - zwany dalej Administratorem.

 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z nami również mailowo pod adresem : kontakt@rehadent.pl

 3. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę zaprzestać korzystania z usług Administratora.

 4. Dane osobowe umieszczane w bazie Serwisu przez Usługobiorców, są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we)

 5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Administratora. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

 1. Administrator oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Realizując swoje funkcje biznesowe, przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania:

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych:


Prawnie uzasadniony interes(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeśli występuje:

Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy
z klientem lub kontrahentem.

art. 6 ust. 1 lit. B (dot. klientów); art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dot. osób współpracujących z nami w imieniu klienta /kontrahenta).

Potrzeba kontaktu z pracownikami /współpracownikami klientów i kontrahentów w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji.

Rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacji.

art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO Przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji.

Potrzeba kontaktu z pracownikami /współpracownikami klientów w związku z rozpatrywaniem skarg, wniosków i reklamacji.

Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez czas do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przetwarzanie danych klientów lub kontrahentów i ich pracowników /współpracowników w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń.

Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez czas do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego).

 

Prowadzenie statystyk

art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez czas prowadzenia innej, wskazanej w niniejszej tabeli operacji przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłącznie do celów statystycznych.

Usprawnienie prowadzonej działalności dzięki wnioskom wyciągniętym na podstawie działań statystycznych.

Prowadzenie działań marketingowych (w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

art. 6 ust. 1 lit. f RODO W przypadku prowadzenia marketingu z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu e-mail administrator uzyska zgodę na kanał komunikacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawą – Prawo telekomunikacyjne. Do czasu wniesienia sprzeciwu, czyli okazania nam w dowolny sposób, że nie chcesz pozostawać z nami w kontakcie ani otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń.

Prowadzenie działań marketingowych promujących produkty i usługi.

Przetwarzanie danych w ramach profilu Administratora na portalu społecznościowym Facebook.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dane są współadministrowane przez Administratora i portal Facebook. Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portal Facebook, w tym komunikator Messenger, oraz prowadzenie innych działań marketingowych.

Przetwarzanie plików cookies.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dane będą przetwarzane przez okresy wskazane w Polityce plików cookies poniżej, lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie przez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.

Dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, w tym w celach marketingowych, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych.

Obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową,

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń stron umowy

Występowanie w ewentualnych sporach pomiędzy Klientem a Administratorem, udział w sporach sądowych, administracyjnych, gospodarczych,